Những câu chuyện đẹp thời COVID

Dưới đây là những câu chuyện rất đẹp trong thời COVID trên thế giới.

Ở Việt Nam chúng tôi cũng có rất nhiều những câu chuyện đẹp tương tự.

Những câu chuyện trên đây được trích dẫn từ trang momo.vn